ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
Siem Reap

3.000 $ / ខែ

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង TY49
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 70 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

នៅជិត

  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា
  • សាកលវិទ្យាល័យ