លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
Siem Reap

150 $

លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង ROB0004
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6381 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី