លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov Chbar Ampov I
Chbar Ampov

149.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chbar Ampov Chbar Ampov I

សង្ខេប

 • លេខយោង CN_02

សេវាកម្ម

ទីតាំង

 • 3 បន្ទប់គេង
 • 4 បន្ទប់ទឹក
 • 1 រានហាាល
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 ចំណតខាងក្នុង
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ចំណត

នៅជិត

 • ហាង
 • ឧទ្យាន