លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot

លក់ ដីទ្បូ Kampot
Kampot

25.000 $

លក់ ដីទ្បូ Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង Ap 0011
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1600 m²

សេវាកម្ម