លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot

លក់ ដីទ្បូ Kampot Andoung Khmer
Kampot

7.500.000 $

លក់ ដីទ្បូ Kampot Andoung Khmer

សង្ខេប

  • លេខយោង DW_001

នៅជិត

  • ឆ្នេរសមុទ្រ
  • សមុទ្រ