លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
Kampot

381.550 $

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង Ap006
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 31855 m²