លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot

លក់ ដីទ្បូ Kampot
Kampot

130.000 $

លក់ ដីទ្បូ Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង Ap004
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 964 m²