លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot

លក់ ដីទ្បូ Kampot
Kampot

6.500 $ / ha

លក់ ដីទ្បូ Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង Ap005