លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
Kampot

5 $ / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង 01965
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 73652 m²

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • ឆ្នេរសមុទ្រ
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • មធ្យមសិក្សា
  • សមុទ្រ