លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas
លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas

លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas Sdach Kong Khang Cheung
Banteay Meas

20.000 $

លក់ ដីទ្បូ Banteay Meas Sdach Kong Khang Cheung

សង្ខេប

  • លេខយោង 43288
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1600 m²