លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Preaek Lieb
Chroy Changvar

900.000 $

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Preaek Lieb

សង្ខេប

  • លេខយោង SEAPS-0000328
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1080 m²