លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Preaek Lieb
Chroy Changvar

590.000 $

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Preaek Lieb

សង្ខេប

  • លេខយោង 43282
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²