ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon BKK 1
Chamkarmon

3.200 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 43273
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 9 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 10 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ