លក់ បុរី Russey Keo Tuol Sangke

សង្ខេប

  • លេខយោង 30003
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត