ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh

ជួល វីឡា Daun Penh Chakto Mukh

សង្ខេប

  • លេខយោង 10131
  • បន្ទប់ 14 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 240 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 412.5 m²

ទីតាំង

  • 7 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល

នៅជិត

  • ហាង
  • កណ្តាលក្រុង