លក់ ដីទ្បូ Stueng Hav

លក់ ដីទ្បូ Stueng Hav Ou Treh

សង្ខេប

  • លេខយោង 20007
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 50 ha

នៅជិត