លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey

លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey Kamboul
Por Sen Chey

13.000 $

លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey Kamboul

សង្ខេប

  • លេខយោង 43218
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 90 m²