ជួល ដីទ្បូ Por Sen Chey
ជួល ដីទ្បូ Por Sen Chey

ជួល ដីទ្បូ Por Sen Chey Kamboul
Por Sen Chey

500 $ / ខែ

ជួល ដីទ្បូ Por Sen Chey Kamboul

សង្ខេប

  • លេខយោង 18012
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 180 m²