លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Phsar Kandal I
Daun Penh

330.000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • លេខយោង 01808