លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville

លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
Sihanoukville

9.000.000 $

លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville

សង្ខេប

  • លេខយោង Land_001