លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov

លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov Kouk Roka
Prek Pnov

375 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov Kouk Roka

សង្ខេប

  • លេខយោង 01669
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2198 m²