លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
Chroy Changvar

1.415 $

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 01666
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10818 m²