ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok

ជួល ឃ្លាំង Sen Sok Ou Baek K'am
Sen Sok

7.000 $ / ខែ

ជួល ឃ្លាំង Sen Sok Ou Baek K'am

សង្ខេប

  • លេខយោង 01760
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3500 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 3500 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី