លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot

លក់ ដីទ្បូ Kampot
Kampot

165 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង kam005
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4509 m²
  • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល