អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា៖

ក្រុមហ៊ុន South East Asia Property Services Co (Seaps):

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ South East Asia Property Services Co., (Seaps) មានគោលបំណងជួយពលរដ្ឋឱ្យទទួលបានការអប់រំ និងធានាបានផលប្រយោជន៍អចលនទ្រព្យ របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់របស់យើង។ យើងធ្វើដូចនេះតាមរយៈក្រុមអ្នកវាយតម្លៃដែលមានការ បណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញរបស់យើង។ ជាមួយនឹងចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ និងស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពទីផ្សារ SEAPS គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយ ដែលធានានូវទំនុកចិត្តជូនដល់អតិថិជន ។

យើងពេញចិត្តនិងធ្វើការជាមួយ

Realestate.com.kh