លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV 78

15 បន្ទប់

9,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville

សង្ខេប

  • បន្ទប់ 15 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត