លក់ ដីទ្បូ
Sihanoukville

លេខកូដយោង 00773

24000 sq m

3,000 $

លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 24000 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី24000 sq m