ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Odongk
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Odongk
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Odongk
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Odongk
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Odongk

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Odongk Khsem Khsant

សង្ខេប

  • លេខយោង 01676
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 7.3 ha