លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville

លក់ ខុនដូ Sihanoukville

សង្ខេប

  • លេខយោង SHV2015
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី២០

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ