លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

ដីលក់ទំហំ 480 ម សំរាប់លក់ នៅក្នុងក្រុងសៀមរាប

(តម្លៃពិនសស និងទាបជាងទីផ្សារ

1. ទំហំម្ផ្សាដី ី: 480 មល៉ែត្តកានរ៉ែ (ចូលតាលផ្សៃូវជាប់ការ៉ែស់សំងតូតាល់ នហីយទល់លុខនិង សណ្ឋា គារ សលុតប ូទិក)។ 2. ដីននេះម្ចនត្បមវង : (ទទឹង 10 មល៉ែត្ត និង បនណ្ឋោ យ 48 មល៉ែត្ត)។ 3. ត្បនេទបណ្ណ័កលមសិទធិ : បណ្ណ័កលមសិទធិ បៃង់រឹង 4. កាលដីខាងលុខត្បមវង 10 មល៉ែត្ត ជាប់និងផ្សៃូវនបតុងរបស់រដាទហំ ំ15 មល៉ែត្ត និងចិន្ាីលផ្សៃូវខាងលុខធំទូលាយអាចចត រថយនោបានយ៉ែងត្សលួ។ 5. នៅនលីទីតាំងដីននេះម្ចនសំណ្ង់អាគារនធវីអំពីថមសង់ជាប់ផ្ទាល់ដី មដលម្ចនបនបា់នេងចំនួន 4 បនាប់/ បនបា់ទទួលនេញៀវ ចំនួន 1 / ផ្សាេះបាយចំនួន 1 និងបនាប់ទឹកចំនួន 2។ ត្ទងត្ទាយម្នសំណ្ង់នៅម្ចនលកណ្ខៈល អមដលអាចនធវីការមកមត្ប ឬ សងសង់បមនែលនៅជាលកខណ្ៈសណ្ឋា គារ ឬប ូទិកមដលម្ចនបនាប់រហូតនៅដល់ 40 បនបា់ ន ីងនៅ។ 6. ដីននេះលក់កនុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារ (អាចចរចារតម្លៃបាន)។

សង្ខេប

  • លេខយោង SRL23
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 480 m²

នៅជិត

  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប
  • ព្រ​លាន​យន្តហោះ