លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeung Kak 2

លេខកូដយោង 00741

600 sq m

2,000 $

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeung Kak 2

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 600 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី600 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.