ជួល សណ្ឋាគារ
Sihanoukville

លេខកូដយោង 00732

25,000 $

ជួល សណ្ឋាគារ Sihanoukville

ទីតាំង

  • 1 ដី