លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok

លេខកូដយោង 00730

1800 sq m

1,650 $

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1800 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី1800 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.