ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង 00718

85 sq m

1,700 $

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 85 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី85 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.