លក់ ដីទ្បូ
Phnom Penh

លេខកូដយោង 00676

650 sq m

220,000 $

លក់ ដីទ្បូ Phnom Penh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 650 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី650 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.