លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh

លេខកូដយោង 001001042

14 បន្ទប់

14 បន្ទប់គេង

420 sq m

1,100,000 $

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

សង្ខេប

  • បន្ទប់ 14 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 420 sq m
  • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារពង្រឹងទិន្នន័យ
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី / 4 floors

ទីតាំង

  • 14 បន្ទប់គេង
  • 17 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 2 រានហាាល