លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង 00367

480 sq m

650,000 $

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 480 sq m
  • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារការកែកុន
  • ជាន់ ជាន់ទីី៥