លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Thmei II

លេខកូដយោង 0010037

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

72 sq m

69,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei II

សង្ខេប

  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 72 sq m
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក5 sq m
  • 1 បន្ទប់គេង12 sq m