លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot

លក់ ដីទ្បូ Kampot Takaen

សង្ខេប

  • លេខយោង 01664
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 40 ha