លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV29

5 បន្ទប់គេង

55,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី