លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV30

6 បន្ទប់គេង

30,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី