ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville
ជួល ផ្ទះ Sihanoukville

ជួល ផ្ទះ
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV19

4 បន្ទប់គេង

1,200 $

ជួល ផ្ទះ Sihanoukville

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល