ជួល អគារ
Toul Kork Boeung Kak 2

លេខកូដយោង 00612

17 បន្ទប់គេង

8,500 $

ជួល អគារ Toul Kork Boeung Kak 2

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល
  • 17 បន្ទប់គេង

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.