ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV16

5 បន្ទប់គេង

4,000 $

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល
  • 5 បន្ទប់គេង

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....