ជួល ឃ្លាំង
Chamkarmon Tumnob Tuek

លេខកូដយោង 00602

200 sq m

2,000 $

ជួល ឃ្លាំង Chamkarmon Tumnob Tuek

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី200 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.