ជួល ឃ្លាំង
Chamkarmon Tumnob Tuek

លេខកូដយោង 00601

127.5 sq m

1,000 $

ជួល ឃ្លាំង Chamkarmon Tumnob Tuek

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 127.5 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី128 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.