លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV11

4 បន្ទប់គេង

133,500 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....