ជួល ផ្ទះ
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV08

4 បន្ទប់គេង

1,000 $

ជួល ផ្ទះ Sihanoukville

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....