ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV07

1 បន្ទប់គេង

275 $

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.