លក់ ផ្ទះ
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV0083

2 បន្ទប់គេង

45,000 $

លក់ ផ្ទះ Sihanoukville

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 យានដ្ឋាន
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....